Prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

Życiorys naukowy

Studiowałem na Wydziale Ogrodniczym SGGW w ramach indywidualnego toku studiów realizując część zajęć na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską wykonałem w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin i obroniłem w 1997 roku. Tematem mojej pracy doktorskiej była transgeneza pomidora. Od 1998 roku pracuję w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, WOBiAK, SGGW. Odbyłem staże naukowe w Anglii (University of Birmingham), Holandii (CPRO-DLO Wageningen), Niemczech (Universitaet Hohenheim, Stuttgart) oraz w USA (USDA Beltsville, MD). W latach 2000-2002 odbyłem staż post-doktorski w grupie Prof. M.J. Havey'a na Uniwestytecie Wisconsin w Madison, WI, USA. W 2007 roku uzyskałem habilitację w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplina biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W 2018 roku uzyskałem tytuł profesora. Od 2011 roku jestem Kierownikiem Studiów Doktoranckich w dyscyplinie biotechnologia.

Kilka dodatkowych informacji o mnie

Zaintersesowania naukowe

Najważniejsze zagadnienia

Moje główne zainteresowania naukowe:

  • genetyka i genomika roślin dyniowatych;
  • genetyka mitochondriów, wpływ kultur tkankowych na strukturę genomu mitochondrialnego;
  • geny kontrolujące biosyntezę i akumulację karotenoidow w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne);
  • męska sterylność i jej wykorzystanie w hodowli papryki (Capsicum annuum L.);
  • analiza zmienności genetycznej i identyfikacja markerów molekularnych przydatnych w hodowli roslin;
  • interakcja ogórek - Pseudomonas syringae pv. lachrymans.